Lidé na Odboru informačních technologií

Ing. Stratos Zerdaloglu - ředitel odboru

Řídí provoz celého odboru zejména po personální a ekonomické stránce. Podílí se na vytváření příznivého pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. Koordinuje vedoucí jednotlivých odborných oddělení odboru. Je aktivním členem poradních orgánů rektora. Podílí se také na výuce informatických předmětů na Provozně ekonomické fakultě. V úzké spolupráci s rektorkou univerzity a ředitelem controllingu připravuje a realizuje koncepční návrhy pro rozvoj informačních a komunikačních technologií univerzity. Zajímá se o technologie televizního vysílání a rád si zahraje stolní tenis nebo šachy.

Mgr. Alena Milichovská - asistentka odboru

Zajišťuje administrativní potřeby jednotlivých oddělení OIT. Vede evidenci a dokumentaci o realizaci smluv. Vede evidenci přehledu čerpání rozpočtu oddělení OIT. Zajišťuje likvidaci nepotřebných zásob, techniky a materiálu. Volný čas – sport všeho druhu (tenis, běh, plavání, aerobik …), hudba (především vokální).

Oddělení Odboru infomačních technologií

Oddělení informačních systémů zajištuje provoz informačních systémů univerzity, služeb Office 365, webů univerzity a dalších systémů. Prostřednictvím systémových integrátorů fakult koordinuje správu i obsah informačních systémů na fakultách. Vytváří uživatelské návody a videomanuály, organizuje odborná IT školení uživatelů. Provádí vykazování studií, kurzů, vědy a výzkumu. Ve spolupráci s vývojáři aplikací zajišťuje rozvoj spravovaných informačních systémů tak, aby vyhovavaly požadavkům univerzity.

Ing. Petr Novák - systémový integrátor univerzity

[vedoucí oddělení]

Jako hlavní systémový integrátor univerzity má na starosti provoz a rozvoj informačních systému. Podle harmonogramu univerzity spouští důležité úseky v akademickém roku, jako jsou registrace, zápisy předmětů nebo hodnotící ankety. Též pro UIT organizuje odborná IT školení uživatelů. Ve spolupráci s fakultními integrátory koordinuje provoz informačních systémů na fakultách. Je kompetentní osobou pro komunikaci s dodavately a servisními organizacemi v oblasti IT. Ve volném čase rád fotografuje, hraje tenis, v zimě ho můžete potkat i na sjezdovce.

RNDr. Michael Banzet - programátor a analytik informačních systémů

Zajišťuje provoz Shibboleth a zpracovává úlohy Full Cost. Provádí datovou analýzu a zajišťuje data z UIS, OBD a dalších systémů. Zaměřuje se na práci OSSA na úrovni univerzity, ad hoc analýzy a datové podklady. Je lokálním administrátorem Seznamu orgánů veřejné moci a Centrálního registru oznámení.

RNDr. Jana Gotthardová - programátorka informačních systémů

Má na starosti provoz knihovnických systémů univerzity a správu knihovnických databází. Ve spolupráci s integrátorem rektorátu zajišťuje podporu uživatelů Zahraničního modulu UIS. Je administrátorkou ekonomického informačního systému SAP. Je také správcem celouniverzitní multilicence software Statistica a je i pověřenou osobou zastupující univerzitu při jednáních s certifikační autoritou Postsignum.

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

Má na starosti koncepci a provoz správy požadavků uživatelů (helpdesk), spolupracuje s ostatními odděleními při optimalizaci podpory uživatelů, řeší strategii zabezpečování provozu informačních technologií ve spolupráci s fakultními integrátory a dalšími osobami. Má rovněž na starosti správu systému OBD -- publikace, projekty interní grantové agentury a odpovídající výkazy. V rámci fakultní činnosti vede Laboratoř řízení kolejových vozidel, což souvisí s jeho celoživotním zájmem o železnici, a to jak skutečnou, tak i modelovou.

Mgr. Ing. Martin Pernica, Ph.D. - pracovník informačních systémů

Má na starosti výkaznictví studentů, je hlavním správcem matriky. Podílí se také na řešení problému související s pedagogickým procesem včetně implementací změn do UIS a následným školením uživatelů.

Ing. Ivo Vyskočil - webmaster univerzity

Podílí se na návrhu a přípravě webových stránek univerzity a zajištuje aktulizaci zveřejňovaných údajů. Je správcem služeb Office 365. Ve volném čase rád chodí na turistické výlety a snaží se pořídit zajímavé fotografie.

Bc. Adam Kratochvil - správce informačních systémů

Oddělení infrastruktury zabezpečuje provoz a správu Brněnské univerzitní počítačové (drátové i bezdrátové) sítě a celouniverzitních serverů, serveroven a datacentra. Stará se o provoz a administrátorskou podporu přístupového systému. Zajišťuje poradenství a schvalování realizací serverových řešení pro fakulty v souladu s jednotnou koncepcí ICT univerzity. Podílí se na rozvojových aktivitách v oblasti ICT a zastupuje univerzitu při komunikaci s organizacemi z ICT oblasti.

Ing. Jiří Passinger - správce infrastruktury

[vedoucí oddělení]

Odpovídá za provoz, rozvoj a bezpečnost počítačové sítě a celouniverzitních serverů. Aktivně se podílí na rozvoji ICT v souladu s jednotnou koncepcí univerzity. Koordinuje činnost pracovníků Oddělení infrastruktury OIT a fakultních IT správců. Podílí se na tvorbě veřejných zakázek v oblasti IT. Má rád GNU/Linux a open source software.

Ing. Jiří Balej, Ph.D. - projektant a analytik IS

Podílí se na správě vybraných prvků počítačové sítě MENDELU, dále řeší obnovu a rozvoj těchto částí infrastruktury. Ve volném čase se věnuje práci s dětmi v pionýrském tábornickém oddíle, také má rád turistiku, šifrovací hry a lyžování.

Ing. Martina Bednářová, Ph.D. - administrátorka IT

Její hlavní pracovní náplní je péče o virtuální cluster univerzity a dílčí servery, správa univerzitního přístupového systému a dohledových serverů. Řeší záležitosti týkající se bezpečnosti a zneužívání univerzitní sítě k nelegální činnosti. Zastupuje vedoucího OIT v době jeho nepřítomnosti. Ve volném čase se dlouhodobě věnuje problematice jedlého hmyzu.

Bc. Barbora Čápová - správkyně počítačové sítě

Bc. Andrej Juríčka - administrátor serverů

Ing. Michal Šturma - projektant a analytik IS

Podílí se na správě bezdrátové sítě univerzity. Zajišťuje především obsluhu bezdrátových přístupových bodů v univerzitní síti. Ve volném čase provozuje cyklistiku, lyžování a zahradnictví.

Ing. Petr Zach, Ph.D. - projektant a analytik IS

Zajišťuje správu vybraných prvků počítačové sítě univerzity. Podílí se na návrhu a implementaci nových řešení v univerzitní infrastruktuře. Baví ho různé zimní sporty, cestování a inline bruslení.

Oddělení ekonomických systémů je odpovědné za správu ekonomického a personálního informačního systému SAP, zavádění jeho aktualizací, komunikaci s klíčovými uživateli i s externími dodavateli a řešení aktuálních problémů. Dále tvorbu uživatelských sestav, souhrnů, sumářů, transporty dat mezi dalšími IS, pravidelné statistické výkaznictví subjektům státní správy atd. Jednotliví členové týmu připravují uživatelskou dokumentaci k zákaznickým aplikacím a poskytují podporu všem uživatelům IS SAP. Vedoucí oddělení zastupuje univerzitu v Koordinačním centru veřejných vysokých škol, což je sdružení moravských veřejných vysokých škol využívající IS SAP, kde sdíleme znalostní bázi a společně řešíme rozvojové projekty.

Ing. Aleš Vincenc - správce ekonomického systému SAP

[vedoucí oddělení]

Vede a koordinuje skupinu pracovníků Oddělení ekonomických informačních systémů. Zajišťuje podporu ekonomického informačního systému SAP jak vnitřně směrem k zaměstnancům univerzity, tak vně směrem k partnerským společnostem se kterými spolupracujeme při vývoji a úpravách IS SAP. Zastupuje univerzitu v Koordinačním centru veřejných vysokých škol. Spolupracuje s Oddělením infrastruktury při řešení infrastrukturních projektů. Podílí se na správě infrastruktury, především bezdrátové síti Eduroam. Ve volném čase si rád zasportuje na horském kole, bruslích, lyžích, kánoji a nebo při horské turistice. Rád chodí do divadla a koncerty populární hudby.

Ing. Petr Hodboď, Ph.D. - projektant a analytik ekonomického systému SAP

Zajišťuje programátorskou podporu jednotlivých modulářů v celém systému SAP. Je poradcem při návrhu nového technického řešení a spolupracuje s externími dodavateli na specifikaci řešení. Ve volném čase se věnuje aktivně hudbě jako kytarista v trampské skupině Bounty, čtení a rekreačnímu sportu.

Ivana Hortvíková - modulářka ekonomického systému SAP

Zajišťuje a organizuje provoz, správu a podporu ekonomického informačního systému SAP, odpovídá za celou oblast lidské zdroje (Human Resources). Zabezpečuje přenos srážek ze mzdy za odebrané obědy v systému KREDIT, zpracování souborů pro statistická šetření. Je správcem celouniverzitní multilicence Microsoft Campus Agreement. Ve svém volném čase ráda plave, běhá, podniká cyklovýlety, hraje badminton. Stejně tak ráda čte, navštěvuje divadla a tráví čas s přáteli.

Ing. Petr Novák - modulář ekonomického systému SAP

V ekonomickém informačním systému SAP zajišťuji správu modulu FI. Zpracovává DPH za celou univerzitu včetně všech subjektů. Spravuje přenosy externích dat Autoprovozu, CCS a školních podniků včetně zaúčtování do HK. Zakládá nové firemní banky, nákladová střediska a profit centra. Zpracovává a zúčtovává zahraniční cesty. Provádí zpracování rozpočetnictví a účetní výkaznictví pro MÚZO. Zpracovává data a výstupy v systému Full Cost. Ve volném čase se věnuje zahrádce, chodí na procházky nebo četbě.

RNDr. Jana Gotthardová - programátorka informačních systémů

Je administrátorkou ekonomického systému SAP, zakládá uživatele a oprávnění, řeší provozní problémy. Má na starosti provoz knihovnických systémů univerzity a správu knihovnických databází. Řeší provozní problémy v UIS a v systému Money S5. Je pověřenou osobou zastupující univerzitu při jednáních s certifikační autoritou Postsignum.

Ing. Ludmila Zelinková - modulářka ekonomického systému SAP

Má v ekonomickém systému SAP na starosti moduly BC (báze) a SD (odbyt).

Bc. Jakub Olšar - správce antivirového zabezpečení

[vedoucí oddělení]

V rámci oblasti správy a podpory koncových stanic tvoří návody pro uživatele.

Jana Kubalová - administrátorka uživatelských stanic

Má na starosti správu PC na rektorátních a celoškolských pracovištích. Údržbu PC na celoškolských učebnách, v knihovně a informačních centrech. Instalaci systému Windows a licenčního softwaru, který má univerzita k dispozici v rámci multilicencí. Odvirování, případně reinstalace PC a instalace nových PC. Spolupracuje s EO při tisku výstupních sestav ze SAPu. Aktualizuje ASPI a zajištuje zaměstnancům univerzity podporu při konfiguraci Wi-Fi sítě Eduroam. Ve volném čase se věnuje vycházkám se psem a velmi ráda čte historické knihy a krimi beletrii.

Ing. Ladislav Viktorin - správce aplikací

Oddělení podpory provozu informačních technologií zajišťuje řešení běžných provozních požadavků uživatelů, a to ve spolupráci s ostatními odděleními OIT, případně správci výpočetní techniky na dalších pracovištích. Dohleduje a rozvíjí systém pro správu požadavků (helpdesk) a komunikuje se systémovými integrátory univerzitních součástí. Zabezpečuje aktuální podobu uživatelských návodů a dalších informací pro běžné uživatele, metodicky vede SIF a OSVT.

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

[vedoucí oddělení]

Má na starosti koncepci a provoz správy požadavků uživatelů (helpdesk), spolupracuje s ostatními odděleními při optimalizaci podpory uživatelů, řeší strategii zabezpečování provozu informačních technologií ve spolupráci s fakultními integrátory a dalšími osobami. Má rovněž na starosti správu systému OBD -- publikace, projekty interní grantové agentury a odpovídající výkazy.V rámci fakultní činnosti vede Laboratoř řízení kolejových vozidel, což souvisí s jeho celoživotním zájmem o železnici, a to jak skutečnou, tak i modelovou.

Michelle Jantulíková - správkyně sítě

Třídí požadavky v HelpDesk, provádí first level support a řeší problémy s připojením k síti v budovách univerzity i na kolejích. Příležitostně se také věnuje kontrole návodů, častých otázek. Podílí se na tvorbě nových webstránek HelpDesk.

Martin Patočka, DiS.

First level support na HelpDesk.

Petra Košútová

Pracovníci oblasti progapace zajišťují komunikaci služeb ústavu v rámci univerzit i mimo ni. Podílí se na organizaci nejrůznějších akcí pořadaných nebo spolupořádaných OIT. Vytváří propagační materiály a průběžně aktualizaují obsah ústavních webů a profilů sociálních sítí.

Hana Klimešová - pracovnice PR OIT

Mgr. Alena Milichovská - sekretářka